Privacy policy

Uw persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig beheerd. Leest u de onderstaande Privacy Policy van medisch pedicure Pondes:
Medisch pedicure Pondes hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Medisch pedicure Pondes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als medisch pedicure Pondes zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document of via contactgegevens op de website.
 
Verwerking van persoonsgegevens van klanten / cliënten of leveranciers

Persoonsgegevens van cliënten of leveranciers worden door Medisch pedicure Pondes verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het declareren bij betreffende gecontracteerde podotherapeut, zorggroep of verzekeraar.
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Medisch pedicure Pondes de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam en evt. meisjesnaam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • geslacht
 • Naam huisarts, specialist
 • (BSN)


Uw persoonsgegevens worden door medisch pedicure Pondes opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar


Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door medisch pedicure Pondes verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;


Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst;


Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan medisch pedicure Pondes de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht


Gegevens over gezondheid.

Uw persoonsgegevens worden door medisch pedicure Pondes opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

Verwerking van persoonsgegevens van oud-cliënten/patiënten
Persoonsgegevens van cliënten worden door medisch pedicure Pondes verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Administratieve doeleinde.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De behandelovereenkomst;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan medisch pedicure Pondes de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door medisch pedicure Pondes opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Maximaal 40 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
Het verzorgen van de (financiële) administratie;
Het verzorgen van continuïteit d.m.v. uitwisseling van uitsluitend relevante gegevens m.b.t. behandelplan aan betrokken en of gecontracteerde  disciplines (met name huisarts/podotherapeut) ten behoeve van de behandeling.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoon)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Medisch pedicure Pondes bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Foto’s en video voetproblematiek
In sommige gevallen zullen er, in overleg en na uw toestemming, foto’s of een video-opname gemaakt worden. Bedoeld ter beoordeling van uw behandelproces. Deze worden opgeslagen in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor medisch pedicure Pondes. Mochten deze voor mediadoeleinden ( vakoverleg collega’s/ vakblad, folder, krant) gebruikt worden, dan alleen na expliciet uw toestemming te vragen.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens medisch pedicure Pondes van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Medisch pedicure Pondes
Mercurius 1
7131HS, Lichtenvoorde
marian@pedicurepondes.nl

Toestemming privacybeleid persoonsgegevens.
Het toestemmingsformulier tekenen is een vereiste voor aanvang van uw behandelingstraject. Dit formulier mag u downloaden en uitprinten. Bij uw eerste afspraak geeft u deze in de praktijk af.